Triết học

Chính trịTác giả Anh-MỹTriết học

Thomas Hobbes và nền tảng của khế ước xã hội

Cách đặt vấn đề như thế thể hiện ước muốn của Hobbes xây dựng “khoa học về quyền lực” thực ...
Tác giả Anh-MỹTriết học

Francis Bacon – Khoa học thực nghiệm và ước mơ ...

Francis Bacon (1561) nhà triết học duy vật, chính khách và tiểu luận gia người Anh. Dù sự nghiệp chính ...
Tác giả Anh-MỹTriết học

David Hume – nhà triết học của thời đại Khai ...

David Hume (1711 – 1776) là người được cuốn tự điển bách khoa về triết học của Stanford (Stanford Encyclopedia ...